[Exclusive] Palma: Kavi “Mo fiance inn dormi avek plizir zom akoz zot pli riche ki mwa”

Kavi* (nom fiktif), 26 an ek abitan Palma, inn kontakte nou yer, Merkredi le 25 Zanvie, pou dir nou enn la verite ki li finn gard dan so leker pandan 2 an. Li pe sorti avek enn tifi 23 an depi 5 an ek zot ankor ansam. Saki troublan ladan, so fam sorti avek bann zom pli riss ki li akoz kass ek pou so prop plezir. “Mo apel Kavi* ek mo abit Palma. Azordi mo soufer ek mo leker lour me monn oblize devwal la peine ki ena dan mo leker avek zot lekip ek piblik osi. Mo ena …

ExplikOuKa Newsfeed

…dan mo leker avek zot lekip ek piblik osi. Mo ena enn fam ek ki mo fianse, li sorti avek plizir zom ek fer koumadir mo pa pe konpran ek zame linn dir mwa la verite. Kouma monn al kone mo pou rakonte-la,” Kavi konfese.

Nou viktim dir nou ki li extra kontan so fam me linn sanze apre ki linn gengn enn job. So fam travay dan enn konpagni a Ebene. Li pa finn donn plis detay. Apre 5 moua, li remarke ki so fam pe sorti plis ek sak fwa li ena enn pretex ek dir Kavi: “Mo ena meeting ek mo bizin ale pou reprezant konpagni. Nou konpagni pe organiz enn fet ek nou pe al lotel pou enn gran fet.” Sak moua, li ena swa enn fet swa meeting pou ale.

Kavi dir ki linn al konn so fam so rol kan enn zour so enn koleg madam inn croise avek li a Bagatelle. Li dimande si so fam bien ek kifer linn absan travay tel zour. Li bon ki nou fer zot kone ki Kavi ti zwen so koleg kan li ti fek rant travay paski zot ti rant ansam a lepok. Nou viktim dir nou ki depi sa linn koumans survey so fam. A sak fwa li dir ki ena fet, ki ti surtou dan aswar, linn loue loto pou vey li.

“Enn zour monn bord enn loto loue divan so laport ek li pa mem kone. Li ti dir mwa li pou sorti 8hr pou al dan enn fet ki konpagni finn organize. Ek li inportan akoz bann nouvo rekritman ek bizin zouenn zot pou explik fason travay. Apre sa pou ena enn staff party ki pou fini minuit. Kan finn ariv 8hr mo trouv li mont dan enn BMW, ek ti ena zis enn zom ladan ki pareit proprieter. Monn souiv zot,” Kavi dir nou avek boukou la peine.

So fianse ki abit a Curepipe finn mont dan loto ek zot inn al direk Pereybere. Kavi inn etone kan li trouv zis so fam ek enn lot zom desann pou al dan enn villa ek pa ti ena oken personn ki finn rantre. Linn atann pren 30 minit ek pa trouv personn fer aler vini. Sa finn arive 2-3 kou san li dir so fam kitsoz. Ek a sak fwa ti ena diferan loto ek zom.

Kavi revele: “Kan monn not ban numero loto la, monn pran renseignman lo bann proprieter ek tou ladan kale ek frike. Monn perdi l’espwar viv a sa moman lamem kan monn realize mo fianse pe dormi avek diferan zom pou kass. Saki pli touchan ladan, li pann kit mwa ek bwar mo disan. Li kasiet tou komsi rien n’ete pou li.”

Ena plizir detay ki nou pann anvi piblie pou pa fer zistwar-la long. Azordi, Kavi pena kouraz pou dir so fam so rol. Li dir li telma gengn lahont ki li pa oze rakont sa so prop fam, savedir so fianse ki finn tronp li depi plizir moua. Aster li pe rod konsey avek nou ek nou l’odians. Li anvi kone ki pa ki bizin fer. Li bon zot kone ki fam la zot paran konn lo Kavi ek li parey kot Kavi. Si zot ena enn konsey pou li, met enn komanter anba. Kavi dezespere avek lavi ek inn perdi kouraz paski so fianse kontinie sa lavi la.

From https://viralnews1.tumblr.com/post/156396517276

Advertisements

Author: Arielle Bria

Hi I am Arielle Bria lives in USA..I like to trend news of Mauritius..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s